Permittering

Hva er permittering

Permittering er en midlertidig ordning som innebærer at arbeidsgiver kan avbestille arbeidsplikten til arbeidstakere for å slippe å betale lønn.

Ved permittering blir altså arbeidstaker pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver er fritatt lønnsplikten, men arbeidsforholdet består.

Formålet med permittering er å unngå oppsigelse i en midlertidig periode med mangel på arbeid. Ved å beholde kompetente arbeidstakere, kan virksomheten også  raskt gjenoppta normal drift når forholdene tilsier det.

Det er en forutsetning for permitteringen at arbeidstakeren skal komme tilbake på jobb i full stilling.

Juridisk bistand

Våre advokater har lang erfaring innen arbeidsrett. Vi bistår både arbeidstakere og arbeidsgivere i spørsmål om permittering. Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Hva skal til for å permittere?

Arbeidsgiver må ha saklig grunn til å permittere ansatte grunnet forhold på virksomhetens side, og behovet må være midlertidig. 

Hva som er saklig må vurderes konkret, og om dette skyldes forhold som arbeidsgiver ikke kunne forutse og innrette seg etter, for eksempel produksjonshindring.

Behovet fra virksomheten må også være midlertidig, dersom det er overveiende sannsynlig at situasjonen er varig, må arbeidsgiver benytte seg av oppsigelse.

Permitteringens lengde

Arbeidsgiver kan normalt permittere ansatte i en periode på inntil 52 uker i løpet av 18 måneder.

Grunnet koronapandemien, kan arbeidstakere som 1. februar 2021 hadde 35 eller færre uker igjen av maksimal permitteringsperiode være permittert frem til og med 30. september 2021.

Helt eller delvis permittering?

Arbeidstakere kan permitteres helt eller delvis, men må være minst 50% permittert for å ha rett til på dagpenger fra NAV.

I forbindelse med koronapandemien er dette kravet redusert, slik at arbeidstakere har rett til dagpenger dersom de er minst 40% permittert.

Permitteringsvarsel

Hovedregelen er at arbeidsgiver skal varsle ansatte om permittering 14 dager før iverksettelse, men ved uforutsette hendelser kan det gis varsel på 2 dager.

Varselet skal inneholde:

  • Informasjon om permitteringens årsak,
  • varslingsdato,
  • dato for iverksettelse og permitteringens lengde,
  • hvem som blir permittert,
  • og om det er hel eller delvis permittering.

Arbeidsgiver som vurderer å permittere minst 10 arbeidstakere, plikter å melde fra til NAV om dette så tidlig som mulig.

Utvelgelse

Arbeidsgiver må foreta en utvelgelse av hvem av de ansatte som skal permitteres eller sies opp, og arbeidsgiver må vise til saklig grunn for valget.  Kriterier som det blir ansett som saklig å legge vekt på er for eksempel kompetanse, egenhet og ansiennitet.

Lønnsplikt og dagpenger

Arbeidsgiver har i utgangspunktet lønnsplikt på de 10 første dagene av permitteringen. Deretter kan arbeidstakere søke NAV om dagpenger.

Oppsigelse under permittering

Både arbeidstakere og arbeidsgivere kan si opp arbeidsavtalen under permittering.

Arbeidstakere som er permittert har da kun 14 dagers oppsigelsestid, men har i utgangspunktet ikke krav på lønn med mindre noe annet er avtalt eller følger av tariffavtale.

Arbeidsgivere kan også si opp arbeidstakere under permittering, men da gjelder vanlig oppsigelsestid og lønnsplikt uavhengig av om arbeidsgiver kan sysselsette den ansatte eller ikke.

Erstatning grunnet urettmessig permittering

Dersom det ikke foreligger saklig grunn for permittering eller utvelgelsen, kan vedkommende arbeidstaker som er blitt urettmessig permittert kreve erstatning fra arbeidsgiver for tapt inntekt.

Permittering skal heller ikke brukes som noe alternativ til oppsigelse. Dersom situasjonen som tilsier behov for reduksjon i antall ansatte er varig, er det oppsigelse som skal benyttes.  Urettmessig bruk av permittering kan gi arbeidstaker erstatningskrav mot arbeidsgiver for tapt inntekt.