Erstatning

Dersom du har blitt påført en skade eller et tap kan du ha krav på erstatning. Erstatningsretten omhandler både grunnlaget for å pålegge noen et erstatningsansvar (ansvarsgrunnlag) og regler for beregning av erstatningens størrelse (erstatningsutmåling).

Hensynet bak erstatningsretten er blant annet at skadelidte skal stilles som om skaden ikke har skjedd, det såkalte reparasjonshensynet. I tillegg er det av hensyn til forebygging, med tanken om at folk vil handle mer forsiktig dersom de vet at det foreligger et erstatningsansvar ved eventuell skade.

Vilkår for erstatning

For at det skal foreligge grunnlag for erstatning må følgende vilkår være oppfylt

  • Det må foreligge en skade/ tap
  • Det må foreligge et ansvarsgrunnlag
  • Det må være årsakssammenheng mellom den ansvarsbetingende handlingen og skaden/ tapet

Skade

For at du skal ha rett til erstatning må det foreligge en skade, og som hovedregel et økonomisk tap som følge av dette. I noen tilfeller snakker vi om såkalt mènerstatning. Dette er en erstatning  for «tort og svie» hvor man verdsetter tap av livsutfoldelse som følge av skaden.

Det finnes mange typer skade som kan gi rett til erstatning. Det kan for eksempel være personskade, tingskade eller tredjemannskade. Innenfor hver kategori finnes det regler og retningslinjer gitt av domstolene for hvordan erstatningskravet skal vurderes.

Ansvarsgrunnlag

I tillegg til at du må være påført en skade, så må hendelsen som førte til skaden være omfattet av et ansvarsgrunnlag.

Skyld/ culpa

Dersom en person har påført deg en skade med viten og vilje eller ved å opptre uaktsomt kan vedkommende bli erstatningsansvarlig. Skyldregelen er utviklet gjennom rettspraksis og teori. Ved vurderingen av om det foreligger såkalt culpa-ansvar tar vurderingen utgangspunkt i hva man burde kunne forvente av en normal fornuftig person i en gitt situasjon.

Ved denne vurderingen er det flere momenter som må vurderes. Blant annet må det foreligge et tilknytningsforhold mellom den som har forvoldt skaden og selve risikoen. Videre blir det et spørsmål om skadevolder hadde andre handlingsalternativ. Det kan også bli et spørsmål om hvilken risiko som forelå, og hvor sannsynlig det var at slik skade skulle inntreffe.

Ulovfestet objektivt ansvar

I gamledager var culpa-ansvar som hovedregel eneste mulige ansvarsgrunnlag. Imidlertid så man etter hvert et behov for et objektivt ansvar i gitte situasjoner. Tanken var at det i noen tilfeller foreligger særlige forhold som gjør det rimelig å velte ansvaret over på en part, til tross for at det ikke foreligger skyld eller uaktsomhet.

Dette gjelder for eksempel erstatning for skade som oppstår i arbeidsforhold. På dette feltet vokste det på 1800-tallet frem en tankegang om at arbeidsgiver sto nærmest til å bære arbeidstakers tap ved skade, og etter hvert fikk vi regler om obligatorisk yrkesskadeforsikring for arbeidsgiver. Det kan videre tenkes at en person skader seg i en svingdør på en jernbanestasjon. Ved vurderingen av om eieren av jernbanestasjonen blir ansvarlig for skaden må man foreta en vurdering av risikoen for skade.

Ifølge rettspraksis må det foreligge «en stadig, typisk og ekstraordinær risiko for skade» for at det skal kunne falle inn under det objektive ansvarsgrunnlaget.

Årsakssammenheng

Til slutt er det et vilkår for erstatning at det foreligger faktisk og rettslig årsakssammenheng mellom den erstatningsbetingende hendelsen og skaden/ tapet. Spørsmålet blir dermed «hvordan ville situasjonen vært for skadelidte, dersom man tenker hendelsen bort?». Grunnen til at det må gjøres en vurdering av årsakssammenheng er selvsagt at påstått skadevolder ikke skal bøte for skade som ville inntruffet uavhengig av hendelsen. I vurderingen av årsakssammenheng finnes det retningslinjer som er trukket opp av rettspraksis, blant annet uvesentlighetslæren, påregnelighetslæren og adekvanslæren.

Juridisk bistand

I enkelte tilfeller vil du ha krav på å få dekket dine utgifter til juridisk bistand som følge av skaden. Som eksempel nevnes yrkesskadesaker og erstatning som følge av trafikkuhell.

Ta gjerne kontakt med oss for en avklaring av ditt erstatningskrav, og mulighet for dekning av utgifter til juridisk bistand.