NAV og offentlige ytelser

Mange opplever problemstillinger i relasjon til søknader eller vedtak fra NAV. Noen opplever det som at hele NAV-systemet er en jungel av regler, skjemaer og vilkår.

Dersom du har fått avslag på søknad om trygd, uførepensjon, ung ufør, AAP (arbeidsavklaringspenger) eller annet kan det for mange være vanskelig å vite hvordan man skal vinne frem med en klage. Vi har lang erfaring med slike saker og bringer også saken inn for trygderetten der dette er nødvendig.

Det viktigste er at du overholder klagefristen. Ta kontakt så raskt som mulig hvis du ønsker at vi skal hjelpe deg med klagen.

Slike klager er som oftest dekket av ordningen med fri rettshjelp. Noen ganger må du betale selv. Dersom du vinner frem med klagen kan du i noen tilfeller ha krav på å få dekket kostnadene du har hatt med saken.

Dersom du har blitt anmeldt av NAV for bedrageri har du krav på forsvarer. Vi har erfaring med denne typen saker. Ofte er det avgjørende hvor stort beløp NAV mener du urettmessig har mottatt for hva slags straff du risikerer. Ta kontakt med oss for en vurdering av saken.