Voldsoffererstatning

Den som har blitt skadet etter å ha blitt utsatt for straffbare handlinger (fornærmede) kan ofte ha krav på voldsoffererstatning. Dette dekkes enten av ordningen med fri rettshjelp eller bistandsadvokatordningen. Det er allikevel få som får sendt inn søknaden selv om de har krav på erstatning.

Den fornærmede i slike saker har ofte krav på å få oppnevnt bistandsadvokat som ivaretar erstatningssaken. Vi kan kostnadsfritt vurdere din sak, både om du har krav på bistandsadvokat og/ eller erstatning.

Selv om du tidligere har fått erstatning kan det være du har krav på ytterligere erstatning. I noen straffesaker der fornærmede har krav på erstatning kan ikke kravet avgjøres når straffesaken skal avgjøres. Dette gjelder spesielt i saker der fornærmede kan ha fått varige mén – som kan vise seg lenge etter at straffesaken er ferdig.

Det er både mulig å reise sak mot skadevolder og sende inn søknad om voldsoffererstatning i ettertid. Vi har erfaring fra en rekke slike saker. Husk at det i noen saker kan inntre foreldelse og at saken har blitt for gammel. Dersom du mistenker at du har krav på ytterligere erstatning er det derfor viktig at du tar kontakt så raskt som mulig slik at vi kan veilede og bistå deg videre i prosessen.