Trafikk, promille mv

Promillekjøring

Har du blitt stoppet av politiet for mistanke om å kjøre i påvirket tilstand? Politiet foretar ofte blåseprøve og stadig oftere også prøve på om du er påvirket av andre stoffer. Om prøvene slår ut kan du bli tatt med for å ta blodprøve eller spyttprøve. Politiet kan også ta deg med for blodprøve om de mistenker at du er påvirket selv om prøvene ikke slår ut. Dette kan også skje dersom du har vært innblandet i en ulykke.

Vi har utstrakt erfaring med promillesaker. Ta kontakt med oss for en vurdering av din sak. Vi kan bistå både under etterforskningen og/ eller bli med deg i retten.

Dersom politiet mener du har kjørt i påvirket tilstand vil politiet beslaglegge førerkort ditt. Du vil da bli spurt om du samtykker til beslaget. Du vil også bli spurt om du erkjenner å ha kjørt i påvirket tilstand. Dersom du erkjenner å ha kjørt i påvirket tilstand er det lite hensiktsmessig å ikke samtykke til førerkortbeslag.

Hvis du samtykker til beslag av førerkort vil du måtte vente til saken er avgjort før du vet om du får førerkortet tilbake. Husk at samtykket kun gjelder selve beslaget – ikke saken i seg selv. Det du eventuelt samtykker til er at politiet kan beholde førerkortet ditt til saken er avsluttet. Dersom du ikke samtykker har politiet tre uker på seg til å be retten om å opprettholde beslaget. Du får da anledning til å møte i retten og argumentere for hvorfor du eventuelt skal få beholde førerkortet frem til saken er avgjort.

I saker om kjøring i påvirket tilstand får man ikke dekket utgiftene til forsvarer fra det offentlige. Du må derfor betale selv. Dersom vi vurderer at det ikke er noe vi kan bistå med i saken din gir vi alltid klar beskjed om dette.

Mange ønsker at vi ser på saken slik at de kan være sikre på at saken går riktig for seg og at de ikke får strengere straff eller lengre tapsperiode enn enn de skal ha. Dette gjelder også i saker der klienten har samtykket til at saken avgjøres som tilståelsesavgjørelse.

Husk at i promillesaker som i andre straffesaker skal du frifinnes dersom det ikke er bevist utover enhver rimelig tvil at det er du som har ført bilen, at du var påvirket og hvor stor påvirkningen var. Det er derfor mange har behov for å gjennomgå sakens dokumenter, bevis og vitner for å kunne konkludere i saken.

Overlatelsesmedvirkning

Mange er ikke kjent med at de kan straffes for promillekjøring dersom de låner ut sin bil og denne blir ført av en som er påvirket. Forutsetningen for å bli straffet er at man visste eller måtte forstå at føreren var påvirket. Slike saker blir ofte basert på din og førerens forklaring til politiet. Dersom du blir dømt kan du få samme straff som føreren av bilen.

Ta kontakt med oss for en vurdering av din sak.

Uaktsom kjøring – veitrafikkloven § 3

Dersom du har vært i en ulykke eller innblandet i et trafikkuhell kan du oppleve at politiet anmelder deg for uaktsom kjøring. Aktsomhetskravet i trafikken er strengt. Du kan da motta et forelegg fra politiet for overtredelsen.

Som oftest straffes slike overtredelser med bot og i noen tilfeller inndragning av førerrett. Dette kan få store konsekvenser for deg i relasjon til eventuell forsikringsutbetaling og annet. Det kan derfor være lurt å rådføre seg med advokat før du tar stilling til om du vil vedta forelegget. Dersom du ikke vedtar, vil du måtte møte i retten. Vi kan bistå deg både før og under rettsaken.

Uaktsomt bildrap

Dersom du i en ulykke med bil (eller annet kjøretøy) blir mistenkt for å ha kjørt uaktsomt kan du i noen tilfeller anmeldes av politiet for uaktsomt bildrap dersom en annen mister livet som følge av ulykken. Slike saker blir enten vurdert som overtredelse av veitrafikkloven § 3 eller straffelovens § 281 (tidligere straffelov av 1902 § 239).

Du vil ha krav på oppnevnt forsvarer i et slikt tilfelle. Som oftest vil de pårørende ha krav på oppnevnt bistandsadvokat. Utgiftene dekkes da av det offentlige. Det kan i slike saker også bli et betydelig erstatningskrav.

Alle slike saker er en stor påkjenning for de involverte på begge sider. Ta kontakt, vi kan bistå deg gjennom prosessen.