Arbeidstillatelse

Vi har betydelig erfaring med saker om arbeidstillatelse. Som oftest bistår vi med å klage til UNE på avslag, inngi kommentarer der partene har mottatt forhåndsvarsel om eventuelt tilbakekall samt generell rådgivning.

Vi bistår også bedrifter med å skaffe og opprettholde oppholdstillatelse for sine ansatte. Vi bistår også der bedrifter får problemer knyttet til eventuell anmeldelse av bedriften eller ledere for ansattes manglende oppholdstillatelse mv.

Husk at det er korte frister for å klage, begjære utsatt iverksetting og inngi kommentarer. Ta derfor kontakt så tidlig som mulig for en vurdering av din sak!

Det er stor forskjell på hvor søker kommer fra når det gjelder søknad om arbeidstillatelse. Det er betydelig lettere for statsborgere fra EØS-land og EU-land. For statsborgere fra land utenfor EU er det vanskeligere. Dette har også stor betydning for om søkeren kan begynne å arbeide før søknaden er innvilget.

For å få arbeidstillatelse må søkeren kunne dokumentere at søkeren har tilstrekkelig fagkompetanse og at denne kompetansen er nødvendig for stillingen som søkeren er tilbudt. Det stilles også krav til arbeidskontrakten. Som hovedregel må vilkårene i relasjon til lønn og arbeidstid være like som for norske arbeidstakere.

Det stilles strenge krav til fagkompetanse og dokumentasjonen av denne. Kravene varierer mellom yrkesgrupper og utdanning. Det er som regel mangler ved dette som er årsaken til avslag på søknaden.

Saker om arbeidstillatelse er ikke dekket av ordningen med fri rettshjelp. Du må derfor betale selv.