Hva skal man gjøre ved privat skifte av dødsbo

I den nye arveloven § 119 er det nedfelt en egen oversikt over de oppgaver som man må gjøre ved privat skifte av dødsbo. Det er ofte en grei «huskeliste», selv om listen ikke omfatter alt som må gjøres.

Mange av oppgavene kan, selv om det kan se enkelt ut, være vanskelig tilgjengelig. Dersom den avdøde for eksempel har unoterte aksjer eller det skal foretas sammensatt skifte, kan det være vanskelig å skaffe seg tilstrekkelig oversikt over både de faktiske forhold og hvordan dette skal løses.

Huskelisten nedenfor gjelder bare for dødsboet – det gjelder egne regler for skifte mellom ektefeller. Dette får også betydning der den avdøde satt i uskifte.

Den eller de av arvingene som skifteattesten er utstedt til, gjennomfører det private skiftet. Oppgavene kan likevel fordeles til andre. Boet skal skiftes innen rimelig tid og på en måte som ivaretar arvingenes og øvrige rettighetshaveres interesser. Følgende oppgaver skal eller bør normalt utføres:

a) Det skal skaffes oversikt over arvingene i boet og omfanget av den enkeltes arverett.

b) Det skal skaffes oversikt over arvelaterens eiendeler og forpliktelser.

c) Det skal sørges for at krav som eventuelt følger av arvelaterens gyldige testament, blir oppfylt, jf. § 124. Personer som ikke deltar i skiftebehandlingen, skal varsles om sine rettigheter i boet.

d) Boets eiendeler skal tas vare på. Eiendelene skal sikres, holdes i stand og eventuelt forsikres på en betryggende og sedvanemessig måte.

e) Det bør vurderes om det skal utstedes proklama hvis dette ikke allerede er gjort. Det skal utstedes proklama hvis en arving krever det etter § 121.

f) Arvelaterens løpende forpliktelser (for eksempel som følge av abonnementer, medlemskap eller avtaler om varer eller tjenester) bør avsluttes.

g) Det skal leveres skattemelding for inneværende år og for foregående år dersom denne ikke allerede er levert, slik at rett fastsetting av skatt kan legges til grunn for booppgjøret.

h) Boets og arvelaterens forpliktelser skal dekkes, eller det skal settes av midler til dette, jf. §§ 122 og 123. Boets utestående krav skal inndrives.

i) Det skal avklares om arvinger ønsker å overta eiendeler på skiftet eller om eiendelene skal selges, jf. §§ 104 til 115. Det skal gjennomføres salg av de eiendelene som skal selges.

j) Det bør settes opp et forslag til fordelingen av eiendelene i boet. Når arvingene har blitt enige om fordelingen, bør det settes opp et dokument som viser hvordan boet er fordelt, og som undertegnes av arvingene.

k) Eiendeler skal overføres til arvingene etter den fordelingen det er enighet om. Det bør sørges for omregistrering i offentlige registre. Ved overføring av fast eiendom bør det sørges for tinglysing.

l) Dokumentasjon som viser at kreditorene har fått dekning, bør oppbevares på en betryggende måte. Det bør føres en oversikt over de ut- og innbetalingene som er foretatt under skiftet.

Husk at beslutninger under skiftet krever enighet mellom arvingene. Arvingene kan likevel gi én eller noen myndighet til å treffe beslutninger som skal være bindende for alle. Kravet omfatter ikke arving som etter testament bare skal motta et bestemt, avgrenset gode av liten verdi. Kravet om enighet omfatter heller ikke arving med ukjent adresse eller arving som ikke besvarer henvendelser om skiftet.

Har du spørsmål til gjennomføring av privat skifte eller ønsker du at vi skal gjennomføre skiftet på vegne av arvingene – ta kontakt så kan vi hjelpe.