Utvisning

Vi har betydelig erfaring med saker om utvisning. Som oftest bistår vi med å klage til UNE på vedtak om utvisning, inngi kommentarer der partene har mottatt forhåndsvarsel om eventuelt tilbakekall samt generell rådgivning.

Husk at det er korte frister for å klage eller inngi kommentarer. Ta derfor kontakt så tidlig som mulig for en vurdering av din sak!

Utvisning er et inngripende vedtak. Grunnlaget for UDIs vurdering av utvisning er som oftest at UDI mener du har brutt utlendingsloven eller at du er dømt for et straffbart forhold, eller at UDI eller politiet mener du har gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger som har dannet grunnlaget for din tillatelse.

Vurderingen av utvisning er delt i to. Det ene er det objektive. Dette er typisk som ovenfor brudd på utlendingsloven eller andre lover. Dette kan for eksempel også være at du ikke har reist fra Norge etter at du fikk en utreisefrist (ulovlig opphold). Den andre delen av vurderingen er det subjektive. Dette er din tilknytning til Norge, om det er uforholdsmessig å utvise deg, eventuelle barn i Norge mv. Vurderingen kan være kompleks og omfattende.

Det er bare enkelte saker om utvisning som er dekket av ordningen med fri rettshjelp. Du må som regel derfor betale selv.