Priser

Vi undersøker alltid om det offentlige dekker dine kostnader ved saken.

I straffesaker dekkes som regel kostnadene av det offentlige på visse vilkår. Ofte har klienter behov for bistand også før det offentlige dekker kostnadene. Dette avtales på forhånd. Saker om førerkort og veitrafikk dekkes som hovedregel ikke av det offentlige. Ved påstand om frifinnelse krever vi saksomkostninger. Dette dekker som regel ikke hele salæret men går til fratrekk.

I saker som ikke dekkes av det offentlige må klienten betale kostnadene ved saken. Vanlig timepris er fra kr 1700,- til kr 2700,- + mva.

I mange saker krever vi innbetaling av forskudd før vi starter arbeidet med saken. Forskuddet vil stå på klientkonto til saken er avsluttet. Forutsatt at løpende fakturaer i saken er betalt vil dette returneres klienten ved sakens avslutning, eventuelt motregnet utestående fakturaer i henhold til oppdragsbekreftelsen.

Noen saker medfører andre kostnader eller utlegg som ofte vil bli belastet klienten direkte. Vi orienterer alltid om dette i forkant.

Merk at selv om vi krever saksomkostninger i saker vil klienten fortsatt være ansvarlig for hele vårt salær. Dersom saksomkostninger bare delvis dekkes vil klienten måtte dekke det resterende.

I noen saker som ellers kan dekkes av fri rettshjelp kan vi velge å kreve salær direkte. Dette skal alltid avtales på forhånd.