Priser

Vi undersøker alltid om det offentlige dekker dine kostnader ved saken.

Ofte kan du også ha krav på at kostnadene dekkes av forsikring eller andre ordninger. Det er avgjørende at du selv gir oss de nødvendige opplysningene vi trenger for å kunne finne ut om du kan få dekket kostnadene.

I straffesaker dekkes som hovedregel kostnadene av det offentlige. Vi ser allikevel ofte at mange klienter har behov for bistand også før det offentlige dekker kostnadene. Dette avtales på forhånd.

Saker om førerkort og veitrafikk dekkes som hovedregel ikke av det offentlige. Ved påstand om frifinnelse krever vi saksomkostninger. Dette dekker allikevel ikke alltid hele salæret.

I saker som ikke dekkes av det offentlige må klienten betale kostnadene ved saken. Vanlig timepris er kr 2400,- pluss mva.

I noen saker krever vi innbetaling av forskudd før vi starter arbeidet med saken. Forskuddet vil stå på klientkonto til saken er avsluttet om ikke annet er avtalt. Forutsatt at løpende fakturaer i saken er betalt vil dette returneres klienten ved sakens avslutning, eventuelt motregnes i utestående fakturaer i henhold til oppdragsbekreftelsen.

Noen saker medfører andre kostnader eller utlegg som ofte vil bli belastet klienten direkte. Vi orienterer alltid om dette i forkant.

Merk at selv om vi krever saksomkostninger i saker vil klienten fortsatt være ansvarlig for hele vårt salær. Dersom saksomkostninger bare delvis dekkes vil klienten måtte dekke det resterende.

I noen saker som ellers kan dekkes av fri rettshjelp kan vi avtale å kreve salær direkte fra deg. Dette må avtales på forhånd.