Utlendingsrett

Vi har lang erfaring med utlendingsrett, blant annet saker om familiegjenforening, statsborgerskap, arbeidstillatelser og utvisning. Vi har også spesialkompetanse på overgangsregler mellom ny og gammel utlendingslov samt spesialregler mv. Vi har også erfaring med å bistå klienter med problemstillinger i relasjon til utenlandske myndigheter. Ta kontakt for informasjon.

Vi bistår stadig bedrifter med spørsmål og problemstillinger knyttet til deres arbeidstakeres oppholdstillatelser og eventuell tidlig arbeidsstart. Vi bistår også der bedrifter får problemer knyttet til eventuell anmeldelse av bedriften eller ledere for ansattes manglende oppholdstillatelse mv. Ta kontakt for en vurdering av saken.

Det vanligste er at vi bistår med å klage på avslag på søknader. Ofte er søknadene avslått som følge av mangel på dokumentasjon eller at enkeltvilkår ikke er oppfylt.

Dersom du har fått et avslag eller forhåndsvarsel om utvisning eller tilbakekall er det svært viktig at du tar kontakt tidlig for å overholde fristen!

Vi kan også hjelpe deg før du sender inn søknader slik at søknadene lettere kan innvilges. Du vil da få tips og råd for å få oversikt over vilkårene og de krav som stilles til dokumentasjon mv.

Det er bare noen av sakene etter utlendingsloven som er dekket av ordningen med fri rettshjelp. Du må derfor som oftest betale selv.

Gangen i utlendingssaker

Hvis UDI gir avslag på en søknad eller fatter vedtak om tilbakekall av en tillatelse, kan avslaget påklages til UNE. Hvis søkeren befinner seg i Norge er det viktig å samtidig begjære utsatt iverksetting dersom søkeren ønsker å oppholde seg i Norge mens klagen behandles.

Det er som utgangspunkt ikke mulig å klage på vedtak fra UNE, men en kan i noen tilfeller begjære omgjøring av vedtaket. Hvis du er uenig i et vedtak fra UNE er det mulig å prøve dette rettslig. I rettspraksis kan det synes som at domstolene i mange tilfeller tolker reglene annerledes enn utlendingsmyndighetene.

Ved forhåndsvarsel om tilbakekall eller utvisning får du som regel tilsendt dette i brev fra politiet. Du blir da bedt om å inngi kommentarer til forhåndsvarselet. Dette betyr at du får anledning til å fortelle utlendingsmyndighetene hvorfor du mener de ikke skal tilbakekalle en tillatelse eller utvise deg.

Det kan her være avgjørende med bistand fra en advokat som kjenner de aktuelle reglene inngående. Når du (eller vi for deg) har inngitt kommentarer vil UDI fatte et vedtak. Dette kan påklages til UNE som over.

Vurdering av sak

Vi gir alltid en ærlig vurdering av din sak før vi tar oppdraget.

Hvis du vurderer å bytte advokat kan vi gi deg en vurdering av saken. Vi har flere ganger vurdert saker og anbefalt hva vi synes bør gjøres. Vi forutsetter at du først kontakter den advokaten som har saken.