Vanlige straffer for kjøring i påvirket tilstand

Det er viktig å huske på at hver sak er forskjellig. Det kan være forhold i din sak som gjør at resultatet blir annerledes enn det som følger nedenfor.

Les også vår artikkel om Trafikk, promille mv.

Ta kontakt med oss for å få vite mer og få en vurdering av din sak. Det er verdt å merke seg at politiet kan sitte på opplysninger som ikke er kjent for deg, slik at resultatet i saken ofte avhenger av hva du sier til politiet både på stedet og i ettertid. Bevis i saken kan være vitneforklaringer, dokumenter og videoopptak.

Dersom du er innkalt til avhør kan det være avgjørende å snakke med en advokat og få vite hva som følger av sakens dokumenter før du skal snakke med politiet om saken.

Vanlige problemstillinger er ofte om det er tilstrekkelig bevis for at det er du som kjørte og hva promillen var eller senere har blitt regnet ut til å være. Dette har stor betydning både for om man kan bli dømt, men også for hva slags straff som vil utmåles, da dette er tett knyttet til størrelsen av påvirkningen.

Vi har erfaring med at resultatet i flere av våre saker har blitt vesentlig annerledes enn dersom klienten ikke hadde benyttet advokat. Dersom vi vurderer at det ikke er noe vi kan bistå med i saken din gir vi alltid klar beskjed om dette. Mange er bekymret for hva som møter dem. Vi har lang erfaring og kan trygge deg uansett hva slags situasjon du vil møte, både med politiet og i retten.

Hvordan utmåles straffen?

Dersom du er tatt for å ha kjørt påvirket av andre stoffer enn alkohol vil politiet be om en sakkyndig uttalelse for å «oversette» påvirkningen til slik den ville vært om du hadde inntatt alkohol. Dersom promillen er målt lenge etter kjøringen vil politiet be en sakkyndig om å regne ut hvilken promille du hadde under kjøringen. Som regel regner politiet med at promillen forbrennes med 0,1 i timen.

Straffene som blir ilagt for kjøring i påvirket tilstand fastsettes ofte ganske skjematisk etter veitrafikkloven § 31 og tapsforskriften.

Når politiet foretar en blåseprøve vil resultatet måtte ganges med to for å få promillen i blodet. Merk at den maskinen politiet har med seg i patruljebilene (Dräger) ikke regnes for å ha full bevisverdi. Dersom det slår ut på maskinen de har med seg vil du enten bli tatt med for blåseprøve på politistasjonen (i en maskin som heter Evidenzer) eller for blodprøve på legevakten. På legevakten vil det også bli foretatt en vurdering av deg som vil bli lagt inn i saken av politiet.

Tap av førerrett gjelder alltid fra politiet beslagla førerkortet ditt så fremt du ikke har fått dette tilbake. Boten fastsettes som regel til 1,5 ganger månedsinntekten din.

For promille opp til og med 0,5 – såkalt «lavpromille» – fastsettes som regel en standardisert bot. Det blir her sjelden ilagt tap i førerretten, så fremt du ikke har vært skyld i en ulykke eller det foreligger skjerpende omstendigheter som dårlig sikt og vanskelige kjøreforhold, fartsovertredelser og uaktsomme forbikjøringer. Du kan også miste førerkortet om du har førerkortet på prøve.

For promille fra 0,5 til og med 1,2 fastsettes som regel bot og betinget eller ubetinget fengsel. Betinget fengsel betyr at du ikke skal inn å sone men må det hvis du gjør noe annet straffbart i prøvetiden. Prøvetiden fastsettes som oftest til to år. Du vil miste førerkortet for en periode som beskrevet nedenfor.

For promille over 1,2 fastsettes som regel bot og ubetinget fengsel. Du vil miste førerkortet for en periode som beskrevet nedenfor.

Det er mulig å få promilleprogram dersom man har et problem med alkohol. Det er også andre forhold som kan spille inn på både straffen og tapstidens lengde.

Straff for kjøring i påvirket tilstand blir ofte mye strengere om du tidligere er dømt for det samme. Dette gjelder også for kjøring med lavpromille.

Veldig mange av de som blir dømt til ubetinget fengsel for kjøring i påvirket tilstand soner i stedet straffen med fotlenke. Vi kan hjelpe deg med dialogen med Kriminalomsorgen dersom du ønsker det.

Tap av førerrett

Tapsperioden for kjøring i påvirket tilstand fastsettes vanligvis slik:

  • Over 0,5 til og med 0,8 promille fastsettes tap av føreretten fra 12 til 18 måneder
  • Over 0,8 til og med 0,9 promille fastsettes tap av føreretten fra 18 til 20 måneder.
  • Over 0,9 til og med 1,1 promille fastsettes tap av føreretten fra 20 til 22 måneder.
  • Over 1,1 til og med 1,2 promille fastsettes tap av føreretten fra 22 til 24 måneder.
  • Over 1,2 promille fastsettes tap av føreretten til minst 2 år.

Hvis du mister førerkortet for mer enn 6 måneder må du ta førerprøven på nytt.

Dersom du har blitt dømt for kjøring i påvirket tilstand tidligere (innen de siste 10 år) vil tapsperioden kunne bli betraktelig lengre.

Resultatet blir ofte annerledes dersom politiet ikke har beslaglagt førerkortet eller du har fått det tilbake i etterkant av kjøringen. Det er også andre forhold som spiller inn avhengig av den enkelte sak.

Når vi vurderer slike saker kan vi indikere ganske presist hva straffen kan bli. Ta kontakt for å få en vurdering av din sak.