Vanlige straffer for kjøring i påvirket tilstand

Husk at hver sak er forskjellig. Det kan være forhold i din sak som gjør at resultatet blir annerledes enn det som følger nedenfor. Ta kontakt med oss for å få vite mer og få en vurdering av din sak.

Vi har erfaring med at resultatet i enkelte av våre saker har blitt vesentlig annerledes. Dersom vi vurderer at det ikke er noe vi kan bistå med i saken din gir vi alltid klar beskjed om dette.

Hvordan utmåles straffen?

Dersom du er tatt for å ha kjørt påvirket av andre stoffer enn alkohol vil politiet be om en sakkyndig uttalelse for å «oversette» påvirkningen til slik den ville vært om du hadde inntatt alkohol. Dersom promillen er målt lenge etter kjøringen vil politiet ofte regne ut hvilken promille du hadde under kjøringen. Som regel regner politiet med at promillen forbrennes med 0,1 i timen.

Straffene som blir ilagt for kjøring i påvirket tilstand fastsettes ofte ganske skjematisk etter veitrafikkloven § 31 og tapsforskriften. Når politiet foretar en blåseprøve vil resultatet måtte ganges med to for å få promillen i blodet.

Tap av førerrett gjelder alltid fra politiet beslagla førerkortet ditt så fremt du ikke har fått dette tilbake. Boten fastsettes som regel til 1,5 ganger månedsinntekten din.

For promille opp til og med 0,5 – såkalt «lavpromille» – fastsettes som regel en bot. Det blir her sjelden ilagt tap i førerretten, så fremt du ikke har vært skyld i en ulykke eller det foreligger skjerpende omstendigheter som dårlig sikt og vanskelige kjøreforhold, fartsovertredelser og uaktsomme forbikjøringer. Du kan også miste førerkortet om du har førerkortet på prøve.

For promille fra 0,5 til og med 1,2 fastsettes som regel bot og betinget eller ubetinget fengsel. Betinget fengsel betyr at du ikke skal inn å sone men må det hvis du gjør noe annet straffbart i prøvetiden. Prøvetiden fastsettes som oftest til to år. Du vil miste førerkortet for en periode som beskrevet nedenfor.

For promille over 1,2 fastsettes som regel bot og ubetinget fengsel. Du vil miste førerkortet for en periode som beskrevet nedenfor.

Det er mulig å få promilleprogram dersom man har et problem med alkohol. Det er også andre forhold som kan spille inn på både straffen og tapstidens lengde. Straff for kjøring i påvirket tilstand blir ofte mye strengere om du tidligere er dømt for det samme.

Tap av førerrett

Tapsperioden for kjøring i påvirket tilstand fastsettes vanligvis slik:

  • Over 0,5 til og med 0,8 promille fastsettes tap av føreretten fra 12 til 18 måneder
  • Over 0,8 til og med 0,9 promille fastsettes tap av føreretten fra 18 til 20 måneder.
  • Over 0,9 til og med 1,1 promille fastsettes tap av føreretten fra 20 til 22 måneder.
  • Over 1,1 til og med 1,2 promille fastsettes tap av føreretten fra 22 til 24 måneder.
  • Over 1,2 promille fastsettes tap av føreretten til minst 2 år.

Resultatet blir ofte annerledes dersom politiet har glemt å beslaglegge førerkortet eller du har fått det igjen etter kjøringen. Det er også andre forhold som spiller inn avhengig av den enkelte sak.