Karenstid ved søknad om norsk statsborgerskap

Når man søker om norsk statsborgerskap vil man bli bedt om å sende inn politiattest. Dette er fordi den som er ilagt straff eller strafferettslig særreaksjon ikke rett til norsk statsborgerskap før det er gått en viss tid etter reglene som følger av statsborgerloven § 9. Det er dette som kalles karenstid.

Hvis du er under etterforskning for et straffbart forhold kan du oppleve at søknaden din blir satt i bero frem til forholdet er avgjort. Ta kontakt med oss dersom du trenger forsvarer eller ønsker en vurdering av forholdet du etterforskes for.

Karenstidens lengde avhenger av den ilagte reaksjonen og regnes fra den dag endelig dom er avsagt. Hvis du har fått forelegg regnes karenstiden fra vedtakelsestidspunktet – altså dagen da du samtykket i forelegget. Hvis du ønsker å prøve forelegget for retten fordi du er uenig, vil tidspunktet da dom blir avsagt i saken være utgangspunktet for karenstiden. Dersom du blir frifunnet skal karenstid ikke utmåles.

Reglene for karenstid er strenge og ble ytterligere lengre for søknader innsendt etter 01.06.2020. Den nye utmålingen av karenstid finner du på UDI sin nettside om utmåling av karenstid.

Det er sjelden det gjøres unntak fra reglene om karenstid og for mange oppleves det som usedvanlig strengt. Dersom du mener det er spesielle forhold i din sak som gjør at du mener du må innvilges unntak kan du kontakte oss for en vurdering.