Statsborgerskap

Vi har betydelig erfaring med saker om statsborgerskap. Som oftest hjelper vi klienter med å klage på vedtak om avslag fra UDI til UNE, inngi kommentarer der partene har mottatt forhåndsvarsel om eventuelt tilbakekall samt generell rådgivning.

Husk at det er korte frister for å klage eller inngi kommentarer. Ta derfor kontakt så tidlig som mulig for en vurdering av din sak!

Husk at du fortsatt må søke om fornyelse av din oppholdstillatelse dersom du ikke har permanent oppholdstillatelse. En søknad om statsborgerskap regnes ikke som en søknad om opphold. Dersom søknaden din tar lang tid er det derfor avgjørende at du fortsatt har gyldig oppholdstillatelse.

For å søke norsk statsborgerskap må du hovedsakelig kunne dokumentere din identitet og ha hatt gyldig oppholdstillatelse i tilstrekkelig lang tid. Du må også oppfylle vilkårene for permanent oppholdstillatelse, som blant annet omfatter kravet til selvforsørgelse. I tillegg til dette må du tilfredsstille en del andre vilkår, blant annet må du ha gjennomført obligatorisk opplæring etter introduksjonsloven mv.

De fleste avslag er basert på at UDI mener det er grunn til å tvile på søkers identitet eller dokumentasjonen som ligger til grunn. Dette er særlig en problemstilling der søkeren tidligere har oppgitt en annen identitet, for eksempel under flukten til Norge.

Dersom du har blitt dømt for et straffbart forhold etter at du fikk innvilget permanent oppholdstillatelse kan du bli ilagt såkalt karenstid. Dette betyr at du ved søknaden om statsborgerskap må vente til du har enda lenger oppholdstid i Norge. Ta kontakt for mer informasjon.

Saker om statsborgerskap er ikke dekket av ordningen med fri rettshjelp. Du må derfor betale selv.