Hva innebærer det å ha foreldreansvar?

Foreldreansvar er plikten foreldre har til å ta omsorg for barnet og retten til å bestemme på barnets vegne i personlige forhold. Foreldre med felles foreldreansvar må være enige i viktige beslutninger om barnet.

Det følger av barneloven § 30 at foreldreansvaret gir foreldrene både rett og plikt til å vise omsorg og til å ta avgjørelser for barnet i viktige personlige forhold.

Les også om foreldreansvar på Skatteetaten sine sider

Ta kontakt om du trenger hjelp – les også vår side om foreldretvister

Foreldreansvaret omfatter avgjørelser om:

  • Flytting til utlandet. (Bostedsforelder kan etter drøfting og varsel flytte med barnet internt i Norge, men ikke til utlandet)
  • Endre navn for barnet.
  • Bestille pass for barnet.
  • Åpne bankkonto og bestille bankkort for barnet.
  • Ta avgjørelser for barnet om medisinsk behandling.
  • Velge type skole.
  • Melde barnet ut av og inn i trossamfunn.

Foreldreansvar medfører også at man er barnets verge etter vergemålsloven § 16. Dersom kun den ene forelderen har foreldreansvar og faller fra, vil den gjenværende forelderen måtte gå rettens vei for å overta foreldreansvaret.

Uten del i foreldreansvaret vil den aktuelle forelderen hovedsakelig ikke få status som part i barnevernssaker, og barnet har dermed et dårligere sikkerhetsnett om den forelderen med foreldreansvaret svikter.

Hvem får foreldreansvaret?

Alle barn som fødes fra og med 1. januar 2020 får i utgangspunktet foreldre med felles foreldreansvar. Dette gjelder både barn som har gifte foreldre, samboende foreldre og barn som har foreldre som ikke bor sammen. 

Foreldre som er gifte eller samboere ved fødsel får felles foreldreansvar etter barneloven § 33.

Dersom foreldrene ikke er gift eller bor sammen, kan moren gi melding om at hun til folkeregisteret innen ett år fra farskapet er fastsatt om at hun ønsker foreldreansvaret alene. Tilsvarende gjelder for far om han ikke ønsker foreldreansvar. Dette følger av barneloven § 34.

Foreldrene kan selv avtale om en eller begge foreldrene skal ha foreldreansvar. Avtalen må registreres i folkeregisteret for å være gyldig.

Tvist om foreldreansvar

Det er sjelden en ikke vil få medhold i en sak om å få foreldreansvar for sitt barn, med mindre det er konkrete vanskeligheter som gjør at begges deltagelse i foreldreansvaret klart ikke vil være til barnets beste.

Utgangspunktet i alle avgjørelser som omhandler barn, er hva som vil være barnets beste.

Tilfeller der foreldreansvar kan tilkjennes alene, er for eksempel:

  • om foreldrene om barnet eksponeres for opprivende konflikter,
  • om foreldrene ikke klarer å samarbeide og bli enig om navn, skole etc.  
  • om den ene foreldrene gjør seg utilgjengelig for den andre, slik at det blir vanskelig å få utsendt pass som krever samtykke fra begge ved felles foreldreansvar m.m

Betydningen av foreldreansvar i hverdagen

Om en eller begge foreldrene har del i foreldreansvaret påvirker ikke hverdagen i særlig grad. Den barnet til enhver tid er hos, må uansett ta de daglige avgjørelser om påkledning, måltider og leggetider, ta barnet til lege ved sykdom, etc. Begge har uansett rett til opplysninger om barnet, uavhengig av om foreldreansvaret er felles eller ikke.

Dersom barnet bor fast hos en av foreldrene og den andre har samvær vil de fleste avgjørelse for barnets daglige liv falle på den som har den daglige omsorgen. Ta gjerne kontakt om du vil vite mer eller lurer på hva du kan gjøre.

Foreldreansvaret har først og fremst betydning når en skal ta de store avgjørelsene i barnets liv. Felles foreldreansvar gir også barna et sikkerhetsnett om den andre faller fra eller svikter i sin omsorg.