Bistandsadvokat

Både de som har vært utsatt for en straffbar handling (fornærmede) og etterlatte kan ha krav på bistandsadvokat. Dette gjelder hovedsakelig der du har blitt utsatt for vold eller seksuelle krenkelser. En bistandsadvokat betales som regel av det offentlige.

Vi har lang erfaring som bistandsadvokater, både for fornærmede og etterlatte.Ta kontakt for å få en vurdering av din sak.

I de fleste saker om seksuelle overgrep har fornærmede krav på bistandsadvokat. Det samme har etterlatte i saker hvor en person under 18 år er død som følge av en straffbar handling. Der avdøde er over 18 år er det også mulig å få oppnevnt bistandsadvokat. Retten kan også oppnevne bistandsadvokat i andre tilfeller når særlige forhold gjør at det er behov for det.

Bistandsadvokaten har som oppgave å ivareta rettighetene til fornærmede og etterlatte i straffesaken. Det gjelder både under etterforskningen og i retten.

Under rettssaken kan bistandsadvokaten på vegne av fornærmede og etterlatte stille spørsmål til tiltalte, vitner og sakkyndige. Dette gjelder uavhengig av om det fremmes krav om erstatning i saken.

Seksuelle krenkelser – voldtekt og seksuelle handlinger

Dersom du har blitt utsatt for en seksuell krenkelse har du rett til å få din sak vurdert av en advokat allerede før du anmelder. Dette er gratis.

Er du under 18 år og er eller har vært utsatt for seksuelle krenkelser? Husk at du har anledning til å ta kontakt med oss uten å spørre dine foreldre først.

Vi har taushetsplikt og du kan trygt ta kontakt med oss for vurdering av din sak. Vi kan også bli med deg når du anmelder saken til politiet.

#MeToo

Det var mange som under #MeToo opplevde at de ønsket å ta tak i tidligere eller aktuelle krenkende opplevelser, uønsket seksuell oppmerksomhet, maktbruk, seksuelle overgrep og trakassering men som var usikre på hvilke rettigheter og muligheter de har. Dette gjelder særlig der forholdene ligger tilbake i tid.

Dersom du har opplevd noe slikt og ønsker å vite hva du kan gjøre og hvilke rettigheter du har er det viktig at du kontakter oss. Det er gratis å få en slik vurdering.

Erstatning

I saker hvor fornærmede og etterlatte har krav på bistandsadvokat, fremmes et eventuelt erstatningskrav av bistandsadvokaten. Å ha bistandsadvokat er imidlertid ingen forutsetning for å fremme et erstatningskrav. Forskjellen er bare at i andre saker må fornærmede og etterlatte fremme kravet for påtalemyndigheten, som så fremmer det på vegne av de fornærmede i en rettssak. Du har da ikke den samme kontrollen på kravet ditt.

Avhengig av saken og hvilken skade du har fått som følge av den straffbare handlingen kan du kreve erstatning for lidt eller fremtidig økonomisk tap, lidt eller fremtidig inntektstap, oppreisning og erstatning for varige mén. Dersom du er usikker på hva du kan kreve er det viktig at du rådfører deg med advokat.

I de saker vi er oppnevnt bistandsadvokat krever vi erstatning på vegne av klienten der det er mulig. Vi har også erfaring med å kreve ytterligere erstatning som den fornærmede mener å ha etter at straffesaken er avsluttet. Dette er særlig aktuelt i saker der det er mulig at fornærmede har fått varige mén.

I mange tilfeller har den som blir dømt for den straffbare handlingen (skadevolder) ikke muligheten til å betale erstatningen. Som regel kan ordningen med voldsoffererstatning ta over kravet og betale deg. Vi hjelper deg med å søke om voldsoffererstatning.

Tvungent psykisk helsevern

Vårt kontor har erfaring som bistandsadvokat i saker der gjerningsmannen har blitt eller antas å bli dømt til tvungent psykisk helsevern. Disse sakene blir prøvet på ny hvert 3. år og du kan ha krav på oppnevnt bistandsadvokat også for den nye prøvingen. Ta kontakt for informasjon.