Straff for brudd på forskrift om karantene og isolasjon

Det er fastsatt forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19, se forskriften på Lovdata, og deres artikkel om den.

I media er det flere steder henvist til at en kan straffes for brudd på forskriften. Det er riktig, i § 6 følger det at forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av bestemmelser i forskriften straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1.

Riksadvokaten har i dag gitt retningslinjer og direktiver for politiet om hvordan de skal håndtere reaksjonene på brudd på forskriftene. Saker om brudd er ment å bli gitt høy prioritet. Riksadvokaten mener straffereaksjonene bør komme så hurtig som mulig, samtidig som kravene til kvalitet og rettssikkerhet ivaretas.

Utdrag fra Riksadvokatens retningslinjer;

«For forelegg som utferdiges med hjemmel i forskrift om møteforbud og stengning av virksomhet, […], fastsetter riksadvokaten at botens størrelse på individnivå normalt skal være kroner 20.000, subsidiært fengsel i 15 dager. På vanlig måte må imidlertid straffeloven § 53 annet ledd iakttas. Dersom det utferdiges forelegg til foretak, skal botens størrelse normalt ikke være lavere enn 50.000 kroner.

For forelegg som utferdiges med hjemmel i forskriftene om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer, […], fastsetter riksadvokaten at botens størrelse for brudd på karantenereglene normalt skal være kroner 20.000, subsidiært fengsel i 15 dager. For personer som tar opphold på sine hytteeiendommer i annen kommune fastsettes boten normalt til kroner 15.000, subsidiært fengsel i 10 dager. Også her må straffeloven § 53 annet ledd iakttas. [Merk at forbud mot opphold på fritidseiendommer ikke har trådt i kraft enda]

Dersom det foreligger skjerpende omstendigheter må bøtenivået økes. Ved brudd på forbudet mot opphold på fritidseiendommer, vil det kunne oppstå vanskelige avgrensninger hvis det er flere til stede på fritidseiendommen eller hvis ektefeller er til stede sammen. Det bør likevel normalt være tilstrekkelig at forelegget utferdiges til én person i husstanden. Forbudet i § 5 retter seg mot den som «har» fritidseiendom. Dette omfatter den som eier fritidseiendommen, men må sannsynligvis forstås videre enn dette, slik at forbudet retter seg mot enhver som har tilgang til en fritidseiendom. For å unngå unødig tolkningstvil bør forelegg normalt rette seg mot en som helt eller delvis eier fritidseiendommen.

Det understrekes som nevnt at disse retningslinjene er foreløpige. Virusepidemien utvikler seg hurtig, og det må forventes å oppstå et tilsvarende snarlig behov for avklaringer, presiseringer og endringer. Det vil dessuten åpenbart være omstendigheter som ikke er omfattet, blant annet om nye kriminalitetsutfordringer relatert til den alvorlige situasjonen Norge nå står i

Vi vil komme tilbake med mer informasjon når retningslinjene blir tatt i bruk.